RS
meol

Rečnik pojmova

PRECIZNOST 
Poređenje serije ponovljenih rezultata merenja sa prosečnom vrednošću merene veličine. 

SISTEMATSKA GREŠKA 
Srednja vrednost, koju bi dobili iz beskonačnog broja merenja iste merene veličine, pod uslovima ponovljivosti, minus prava vrednost merene veličine. 

SLUČAJNA GREŠKA 
Merni rezultat minus srednja vrednost, koju bi dobili iz beskonačnog broja merenja iste merene veličine pod uslovima ponovljivosti. 

KOREKCIJA 
Vrednost, čijim se algebarskim sabiranjem sa nekorigovanim mernim rezultatom, kompenzuje sistematska greška.  

MERNI INSTRUMENT 
Uređaj čija je namena da se samostalno ili zajedno sa dodatnim uređajima koristi za merenje.  

PODELJAK 
Deo skale između bilo koje dve uzastopne oznake skale. 

ETALON 
Materijalizovana mera, merni instrument, referentni materijal ili merni sistem namenjen da defniše, realizuje, čuva ili reprodukuje neku jedinicu, odnosno jednu ili više vrednosti veličine, tako da služi kao referenca. 

MEĐUNARODNI ETALON 
Etalon koji je međunarodnim sporazumom priznat kao međunarodna osnova za utvrđivanje vrednosti drugih etalona odgovarajućih veličina. 
NACIONALNI ETALON
Etalon koji je državnom odlukom priznat kao osnova za utvrđivanje vrednosti drugih etalona odgovarajuće veličine u državi.
 
GCP - good clinical practice
Dobra klinična praksa.
 
GLP - good laboratory practice
Dobra laboratorijska praksa.
 
GMP - good manufacturing practice
Dobra proizvođačka praksa.

JUSTIRANJE, PODEŠAVANJE
Postupak kojim se merni instrument pripremi za rad koji odgovara njegovoj upotrebi. 
 
ETALONIRANJE
Niz operacija za utvrđivanje odnosa između vrednosti koje pokazuje merni instrument ili merni sistem i vrednosti koje predstavlja materijalizovana mera ili referentni materijal i pripadajuće vrednosti realizovane etalonima, pod određenim uslovima (prema standardu SIST EN ISO/IEC 17025). Rezultat etaloniranja omogućava bilo pripisivanje vrednosti merenih veličina prikaza mernog instrumenta bilo određivanje korekcije u odnosu na prikaz. Etaloniranjem je moguće utvrditi i druge metrološke osobine, na primer uticaj ulaznih veličina. Rezultat etaloniranja je zabeležen u dokumentu pod nazivom Uverenje o etaloniranju.
 
PRIKAZ
Vrednost veličine koju daje merni instrument. 
 
KONTROLA
Proces kojim se utvrđuje i potvrđuje da merilo odgovara određenim pravilima, propisima - nacionalnim ili međunarodnim (prema standardu SIST EN ISO/IEC 17020).
MERNA METODA
Logičan sled generički opisanih operacija koje se koriste pri merenju. 

MERNA NESIGURNOST
Parametar koji je povezan sa rezultatom merenja i označava disperziju vrednosti koje se razumno mogu pripisati izmerenoj veličini. 

MERNA TAČNOST
Poređenje rezultata merenja sa pravom vrednošću merene veličine. 

MERA, MERENJE
Niz operacija za utvrđivanje vrednosti veličine. 

NAJVEĆA DOZVOLJENA GREŠKA (mernog instrumenta) - NDG
Ekstremna vrednost greške koju za dati merni instrument dopuštaju specifikacije, propisi, ... 

OVERA
Overa je proces kojim se utvrđuje i potvrđuje da merilo potpuno odgovara propisanim metrološkim kriterijumima - nacionalnim. Nakon svake overe merilo se označi znakom verifikacije i na Vaš zahtev se izda Potvrda o usaglašenosti sa propisima.

GREŠKA MERNOG INSTRUMENTA
Prikaz mernog instrumenta minus prava vrednost odgovarajuće ulazne veličine.  

PONOVLJIVOST (mernih rezultata)
Poređenje rezultata uzastopnih merenja iste merene veličine izvršenih pod istim uslovima merenja. 
KLASA TAČNOSTI
Klasa mernih instrumenata koji ispunjavaju određene metrološke zahteve, a koji imaju za cilj da zadrže greške u određenim granicama. 
 
REFERENTNI ETALON
Etalon, uglavnom najvišeg metrološkog kvaliteta, dostupan na određenom mestu ili u određenoj organizaciji i predstavlja osnovu za merenje na toj lokaciji.
 
REFERENTNI MATERIJAL
Materijal ili supstanca koja je dovoljno homogena i čija je jedna ili više osobina dovoljno dobro utvrđena, da se može koristiti za etaloniranje uređaja, procenu merne metode ili za pripisivanje vrednosti materijalima.
 
SLEDIVOST
Osobina rezultata merenja ili vrednosti etalona, koja omogućava upućivanje na navedene reference, obično nacionalne ili međunarodne etalone, kroz neprekidni lanac poređenja, od kojih svako doprinosi utvrđenoj mernoj nesigurnosti. 
 
VALIDACIJA
Postupak dokazivanja valjanosti nekog procesa.