RS
meol

Sol je osnovna sirovina za proizvode. Uglavnom se koristi u industriji stakla, plastike, papira i poljoprivredi kao sredstvo za omekšavanje i odmrzavanje. U laboratoriju za analitičku hemiju proveravamo koncentraciju soli i sadržaj pojedinih elemenata, posebno teških metala. Redovnim analizama kontroliše se unošenje štetnih supstanci u okolinu. Vršimo ispitivanja prema standardima i ostalim dole navedenim postupcima koje kreiramo prema vašim zahtevima.

ANALIZE SOLI
Sadržaj teških metala (Ni, Cr, Zn, Pb, As, Cd, Cu, Hg)
Sadržaj isparljivih lipofilnih supstanci (TLS)
Sadržaj kalcijuma i magnezijuma